Nagy, Dzhgerenaya, Rudnev, Patkovic, Martirosian - best players at Tbilisi

09 Nov

Top Five Tbilisi ISBL Cup players:

 
Botond Nagy (University of Debrecen) - MVP 
Giorgi Dzhgerenaya (GTU)
Sergey Rudnev (USTU)
Filip Patkovic (University of Debrecen)
Oganes Martirosian (MSU)